Chránená dielňa

Ste firma, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov?

Ak áno, tak podľa zákona o službách zamestnanosti 5/2004 Z. z. (§ 63, ods.1, písm. d) Vám plynie povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte 3,2 % z celkové počtu zamestnancov.

V prípade, že túto podmienku z rôznych príčin nespĺňate, máte dve možnosti:

1. Odvádzať odvody za nesplnenie tohto podielu príslušnému Úradu práce vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Na rok 2017 je to 1078 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS. Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím náhradným plnením, t. j. zadať zákazku chránenej dielni vo výške 958 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS.

V prípade, že sa rozhodnete pre druhú výhodnejšiu možnosť, nielenže ušetríte 120 € za každého zdravotne postihnutého občana, ktorý Vám chýba do povinného odvodu, ale zároveň získate aj tovar, ktorý využijete. Potvrdenie (link) o zrealizovanej objednávke, ktoré vám vystavíme po úhrade faktúry, spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o jej úhrade priložíte k výkazu za rok 2017. Na základe toho máte nárok na odpočítanie si sumy zrealizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Čo to znamená pre Vás?

  • ušetríme vám peniaze, aby ste nemuseli platiť odvody
  • získate tovar, ktorý využijete
  • podporíte zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím
  • podporíte slovenskú výrobu (produkciu)